نمایندگی کناف کرمان – انبار کرمان

انبار1 (انبار عمده):

شهرک صنعتی شماره1 (جاده جوپار)، بلوار ورودی تا انتها نگهبانی را به سمت خروجی دور می زنید، کوچه دوم (افراء 2)، درب هشتم (درب سبز رنگ بزرگ)، انبار برج سازان

انبار شماره 1 (انبار عمده)

انبار2 (انبار خرده):

خیابان پروین اعتصامی شرقی، روبروی آموزشگاه رانندگی حقیقت، پلاک 292، ساختمان برج سازان

انبار شماره 2 (انبار خرده)