برج سازان در نشریه پیام ساختمان نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان