سمینارها و همایش های مدیریت ساخت

بی تردید از الزامات پیشرفت جوامع و توسعه پایدار در هر کشور انجام طرحهای مختلف عمرانی با  برنامه ریزی صحیح ، همه جانبه واستفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود میباشد. لذا با مدیریت صحیح  پروژه گامی بلند در جهت دستیابی به توسعه پایدار برداشته میشود. در این قسمت  قصد داریم معتبرترین و به روزترین، کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی،  در زمینه مدیریت ساخت را قرارداده تا بدین ترتیب به مباحث و پژوهش های انجام شده در این مقوله به صورت کاربردی و اجرایی تر بپردازیم.

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

5 و 6 بهمن ماه 1396 – تهران

همایش مدیریت ساخت

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

دانشگاه صنعتی شریف – اسفندماه 96

ِیازدهمین کنگره بین المللی عمران- 18 الی 20 اردیبهشت ماه 1397