مصاحبه روزنامه صبح کرمان با مدیرعامل برج سازان (مهندس رضا هوشمند)