معرفی سیستم سازه های فولادی سرد نورد شده (CFSS & LSF)

فولادهای مصرفی در سیستم های ساختمان سازی به دوصورت تولید میشوند و بر اساس نوع روش تولید نام گذاری میگردند.

  • Hot Rolling Steel(فولاد گرم نورد شده)
  • Cold Formed Steel (فولاد سردنورد شده)