نمایشگاه و دفترکرمان:

  • دفترکرمان: خیابان پروین اعتصامی، پلاک 292، ساختمان برج سازان

  • آدرس انبار شماره 1 (انبار عمده): شهرک صنعتی شماره1 (جاده جوپار)، بلوار ورودی تا انتها نگهبانی را به سمت خروجی دور می زنید، کوچه دوم (افراء 2)، درب هشتم (درب سبز رنگ بزرگ)، انبار برج سازان

  • آدرس انبار شماره2 (انبار خرده) : خیابان پروین اعتصامی شرقی، روبروی آموزشگاه رانندگی حقیقت، پلاک 292، ساختمان برج سازان

آدرس دفتر و نمایشگاه کرمان

آدرس انبارشماره 1 (انبار عمده)

آدرس انبار شماره 2 (انبار خرده)