فرم درخواست استخدام

اطلاعات شخصی
اطلاعات خانوادگی

(در صورت تاهل شغل همسرانشان ذکر شود)

مدرک تحصیلی

سوابق کاری از آخرین شغل تا شروع به اشتغال به ترتیب: (از راست به چپ: نام شرکت، از سال، تا سال، سمت)

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید